Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej w sali nr 31 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka.

Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołów z poprzednich sesji.

  1. Raport o stanie gminy za 2020 rok

1) debata nad raportem,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz zapoznanie z opinią RIO
    w sprawie wykonania budżetu.
  2. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok,

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2020 rok – poprzedzone dyskusją.

  1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,

3)  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

5) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,

6) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Przysiek, Zławieś Mała, 

7) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2021/2022,

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

                                                                

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian