Petycja z dnia 8 lutego 2017 r.

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

2. Przedmiot petycji:

Wniosek I: O udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje – System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji – scilicet – w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)?

Wniosek II: Czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 – stosownie do wymogów §20 ust. 3 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (….)?

Wniosek III: W trybie wyżej powołanych przepisów – wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego – okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (….)?

3. Data złożenia petycji: 08.02.2017 r.

4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 21.02.2017 r.

5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian