Postanowienie RL.6220.10.5.2015 w sprawie podjęcia postępowania na rozbudowę zakładu w Czarnym Błocie dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543.

Zławieś Wielka, dnia 8 lutego 2016 r.

RL.6220.10.5.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po przedłożeniu pismem z dnia 1 lutego 2016 r. /wpływ do tut. urzędu 03.02.2016 r./ przez  MRauto Sp. z o.o., Czarne Błoto, reprezentowaną przez EkoPolska Sp. k., raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka:
postanawiam
podjąć postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

U z a s a d n i e n i e
Pismem z dnia  1 lutego 2016 r. /wpływ do tut. urzędu 03.02.2016 r./, które złożyła spółka MRauto Sp. z o.o., Czarne Błoto, reprezentowana przez EkoPolska Sp. k., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynek socjalny o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka, wystąpił o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r., znak: RL.6220.10.4.2015. Zawieszenie postępowania nastąpiło w związku z postanowieniem Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 grudnia 2015 r., znak BD.6220.10.3.2015 nakładającym na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
W związku z oczekiwaniem na raport oddziaływania na środowisko postępowanie
w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożony został na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który pismem znak: N.NZ.40.2.6.6.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem znak: WOO.4240.722.2015.JO z dnia 25 listopada 2015 r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje zawieszone postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Informacje

Rejestr zmian