Postanowienie RL.6220.11.5.2015 w sprawie wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku w m. Pędzewo

Zławieś Wielka, dnia 22 lutego 2016 r.

RL.6220.11.5.2015

    POSTANOWIENIE

              Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po przedłożeniu pismem z dnia 10 lutego 2016 r. /wpływ do tut. urzędu 12.02.2016 r./ przez  ZPK SNAKE s.c., raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka:

postanawiam

podjąć postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”.
U z a s a d n i e n i e

            Pismem z dnia  10 lutego 2016 r. /wpływ do tut. urzędu 12.02.2016 r./, które złożyła spółka SNAKE s.c., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka, Inwestor wystąpił o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r., znak: RL.6220.11.4.2015. Zawieszenie postępowania nastąpiło w związku z postanowieniem Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2015 r., znak RL.6220.11.3.2015 nakładającym na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka. W związku z oczekiwaniem na raport oddziaływania na środowisko postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone.
            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożony został na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem znak: WOO.4240.713.2015.BW z dnia 23 listopada 2015 r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem znak: N.NZ.42.6.4.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. uznał, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie wymaga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje zawieszone postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Informacje

Rejestr zmian