POSTANOWIENIE RL.6220.4.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo)

  Zławieś  Wielka, dnia 7 czerwca 2016 r.
RL.6220.4.3.2016
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353.), a także § 3 ust 1 pkt 52 lit. b) –  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2016 r. złożonego przez KAMAN Sp. z o.o. (…) :

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na przewidzianych do realizacji na działkach 536 i 534 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka

UZASADNIENIE

Dnia 23.02.2016 r. Spółka KAMAN Sp. z o.o. –(…), zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na przewidzianych do realizacji działkach 536 i 534 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. „Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowanej nie mniejszej niż: (…) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.
Zawiadomieniem z dnia 7 marca 2016 r. znak: RL.6220.4.1.2016 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz sołectwa Rzęczkowo, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) pismem znak: RL.6220.4.2.2016 z dnia 8.03.2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Opinią znak N.NZ.40.2.6.1.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak WOO.4240.241.2016.JM.3 z dnia 24 maja 2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na przewidzianych do realizacji działkach 536 i 534 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1.  Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na części działek nr 536 i 534 w miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 50 m na północ. Farma zlokalizowana będzie na terenie rolnym i zajmie powierzchnię ok. 2 ha.
Planowana instalacja fotowoltaiczna obejmować będzie konstrukcje wsporcze do montażu ogniw fotowoltaicznych wbijane bezpośrednio w ziemię, ogniwa fotowoltaiczne, inwertery, droga dojazdowa wraz z drogą wewnętrzną i placem manewrowym oraz ogrodzenie całej inwestycji. Budowa farmy fotowoltaicznej obejmie zamontowanie 4800 sztuk modułów krzemowych PV. Linie elektroenergetyczne zostaną położone pod ziemią.
Energia wyprodukowana przez elektrownię odsprzedawana będzie do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wyznaczonymi przez operatora energetycznego warunkami przyłączeniowymi określonymi w oparciu o obowiązujące normy techniczno-prawne.
Montaż instalacji fotowoltaicznej nastąpi w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Zastosowane moduły fotowoltaiczne połączone zostaną z przetwornicami. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejących drogach publicznych. Droga wewnętrzna i plac manewrowy na terenie inwestycji zostaną wykonane jako półprzepuszczalne z kruszywa łamanego. Przewody elektryczne wewnątrz farmy zostaną ułożone w wiązkach bezpośrednio w płytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym.
Celem ograniczenia efektu odbłysku Inwestor zaplanował zastosowanie powłok antyrefleksyjnych na powierzchni paneli oraz ustawienie ich pod odpowiednim kątem.
b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać  przedsięwzięcie,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodowała hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, nie wymaga stałej obsługi, zaplecza socjalnego, instalacji wodno – kanalizacyjnej, pola elektromagnetyczne zamkną się w obrębie budynku stacji transformatorowej. Oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu nieruchomości objętej panelami fotowoltaicznymi, w związku z czym nie wystąpi efekt skumulowany.
c)  wykorzystywania zasobów naturalnych
Według definicji ekonomicznych (Encyklopedia PWN) pod hasłem zasoby naturalne rozumie się: twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały). Technologie fotowoltaiczne wiążą się z bezpośrednim wykorzystaniem promieniowania słonecznego.
d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Podczas wykonywania prac budowlanych, w związku z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów, nastąpi chwilowy wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz  hałasu. Na kształtowanie klimatu akustycznego wpływ będzie miał sprzęt użyty do wykonania prac budowlanych. Jednak powyższe oddziaływania będą miały charakter przejściowy i odwracalny. Aby zminimalizować uciążliwości wszelkie prace ziemne należy prowadzić jedynie w godzinach dziennych, tj. 6.00 – 22.00. Zaplecze budowy należy zlokalizować w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej.
Podczas prowadzonych prac należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, z którego nie następują ubytki płynów. Czynności związane z uzupełnieniami paliwa oraz usuwaniem drobnych awarii należy prowadzić poza wykopami, jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych – zabezpieczonych oraz na uszczelnionym podłożu. Analizując wpływ inwestycji na środowisko stwierdza się, że nie zostanie zwiększony stopień zanieczyszczenia gleby oraz nie wystąpi dodatkowe wprowadzenie ścieków, substancji szkodliwych czy energii.
Podczas realizacji inwestycji odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub utylizacji.
Podczas eksploatacji nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego ani hałas.
Z przeprowadzonej analizy oddziaływania na środowisko w zakresie generowania pola elektromagnetycznego wynika, że przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska z tym zakresie. Wpływ farmy i linii kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym.
e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii;
Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód.
b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym również nie występują wyznaczone, mające znaczenie dla Wspólnoty i projektowane przekazane do Komisji Europejskiej obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.
c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w obszarze dorzecza Wisły, z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549). Inwestycja nie wymaga  użycia wody i nie generuje powstawania ścieków, powstaną jedynie wody deszczowe, które po panelach spłyną do gruntu.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej naturalnej części wód określono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia  celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki – ochrona przed podtopieniem.  Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnego stanu ekologicznego JCWP. Inwestycja znajduje się w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW240040, której stan został określony jako dobry.
Planowana inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe – nie będzie stanowiła źródła potencjalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
e)  gęstość zaludnienia,
Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 75 mieszkańca na km2 (wg danych GUS stan na dzień 31 XII 2014 r.)
f)  obszary przylegające do jezior
Nie występują na przedmiotowym terenie.
g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Nie występują na przedmiotowym terenie.
3.    Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać
Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność.
b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy   przyrodnicze
Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze
c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej,
Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. Elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga zaopatrzenia w wodę, panele czyszczą się same pod wpływem warunków atmosferycznych. Podczas długich okresów pogodnych bez wystąpienia opadów atmosferycznych kiedy panele nie będą poddawane samooczyszczeniu zalegająca warstwa kurzu może negatywnie wpłynąć na pracę panelu, w związku z czym zaistnieje konieczność umycia panelu. Mycie paneli nastąpi przy użyciu szczotek rotacyjnych i wody zgodnie z zasadą racjonalnej oszczędności wody.
Woda na cele socjalno – bytowe niezbędna podczas realizacji inwestycji dostarczona zostanie w zbiornikach. Nie powstaną ścieki socjalno – bytowe na etapie eksploatacji inwestycji, podczas realizacji zastosowane zostaną przenośne toalety systematycznie opróżniane przez specjalistyczną firmę. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych, wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną do gruntu, inwestycja nie jest związana z koniecznością utwardzenia terenu.
d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
System fotowoltaiczny zmieni częściowo dotychczasowy sposób wykorzystania omawianego obszaru, jednak nie wpłynie negatywnie na glebę. Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą poza okresem lęgowym ptaków trwającym  od 1 marca do 31 sierpnia, a w tym terminie jedynie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów chronionych gatunków awifauny. Celem ograniczenia efektu odbłysku zastosowane zostaną powłoki antyrefleksyjne na powierzchni paneli oraz ustawienie ich pod odpowiednim kątem dzięki czemu zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na przelatujące ptaki.
Zastosowana konstrukcja o dwupodporowej podstawie oraz typ ogrodzenia nie spowodują zakłócenia wędrówek drobnej zwierzyny, tj. płazów, gryzoni. Ograniczona zostanie jedynie możliwość swobodnego przemieszczania większej zwierzyny. Na przedmiotowym obszarze nie występują lęgowiska ptaków polowych i innych zwierząt, w związku z czym inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na funkcjonowanie fauny.
Analizując przedłożoną kartę informacyjną, stwierdzić należy, że inwestycja będzie powodować niewielką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wystąpi emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną przez konwencjonalne źródła, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej – spadek zanieczyszczenia powietrza oraz globalnej – ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego. Minimalizacja spalin nastąpi poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów samochodowych.
Przedsięwzięcie przystosowane jest pod względem adaptacji do zmian klimatu. Nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwisk i zagrożenia podtopieniami.
e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Informacje

Rejestr zmian