Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Łążyn

Zławieś Wielka, dnia 12 grudnia 2016 r.

RL.6220.21.3.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 79 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2016 r. złożonego przez Gminę Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6 w m. Łążyn (dz. nr 205, 230, 184/1, 176, 356/2, 180, 184/2, 186/7) gm. Zławieś Wielka”.

UZASADNIENIE

            Dnia 27 października 2016 r. Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6 w m. Łążyn (dz. nr 205, 230, 184/1, 176, 356/2, 180, 184/2, 186/7) gm. Zławieś Wielka”.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 4150 m. Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem z dnia 2 listopada 2016 r. znak: RL.6220.21.1.2016 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu.  W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu, sołectwa Łążyn, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny – art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353 ze zm.) pismem znak: RL.6220.21.2.2016 z dnia 2.11.2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak N.NZ.40.2.6.8.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. /data wpływu: 21.11.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak: WOO.4240.932.2016.DM.2 z dnia 6 grudnia 2016 r. /data wpływu: 9.12.2016 r./ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6 w m. Łążyn nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wybrano do realizacji wariant uwzględniający przebieg trasy przewodów wzdłuż istniejących dróg gminnych i dróg powiatowych, jako najmniej oddziałujący na środowisko. Nie podejmowanie inwestycji przyczyniłoby się do prowadzenia dalszej niekontrolowanej gospodarki wodno-ściekowej. Umieszczenie rurociągów w drogach spowoduje najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Aktualnie ścieki sanitarne odprowadzane są z budynków do przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym lub do zbiorników bezodpływowych – szamb. System kanalizacji sanitarnej wykonany będzie jako szczelny.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych  wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6 w miejscowości Łążyn (dz. nr 205, 230, 184/1, 176, 356/2, 180, 184/2, 186/7), gm. Zławieś Wielka.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez projektowane przepompownie ścieków i przewody tłoczne do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzęczkowo, a następnie do oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Docelowo ścieki z oczyszczalni w m. Toporzysko odprowadzane będą do oczyszczalni w m. Toruń, wykorzystując aktualną rezerwę przepustowości oczyszczalni.

Planowana do realizacji sieć kanalizacji sanitarno – tłocznej składać się będzie z następujących elementów:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn. 200,0 mm – ok. 2246,0 m,
  • odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej dn. 160,0 mm – ok. 174,00 m,
  • przewód tłoczny dn. 110,0 mm – ok. 776,0 m,
  • przewód tłoczny dn. 90,0 mm – ok. 952,50 m,
  • przepompownie ścieków sanitarnych – 6 kpl.,
  • studnia kanalizacyjna żelbetowa dn. 1200 mm – 67 szt.

Główne ciągi kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać metodą bezwykopową. W miejscach, gdzie nie będzie to możliwe, w tym także budowa przyłączy, zostanie przeprowadzona w wykopach otwartych.

W rozpatrywanym przypadku, z uwagi na brak innych zamierzeń w obszarze, na który będzie ono oddziaływać, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie kumulowania się oddziaływań na środowisko.

Planowana inwestycja nie wiąże się z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew i krzewów, jak również nie powoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk. Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie osłon oraz fizycznymi uszkodzeniami poprzez wygrodzenie terenu ich ochrony.

Roboty podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane mechanicznie oraz ręcznie. Prace będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji i posiadającego aktualne przeglądy techniczne. W związku z powyższym, czynnikami, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia są hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią wraz z zakończeniem budowy. Aby zmniejszyć niekorzystne oddziaływania, Inwestor planuje prowadzić prace w porze dziennej, tj. 6.00 – 22.00.

Podczas wykonywania prac mogą wystąpić lokalne zanieczyszczenia pyłowe oraz gazowe, w postaci spalin emitowanych przez sprzęt mechaniczny. Będą to jednak uciążliwości czasowe.

Budowa nie przyczyni się do powstawania ścieków technologicznych, powstaną niewielkie ilości ścieków socjalno – bytowych podczas realizacji zadania. Potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, opróżnianych przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Podczas prowadzonych robót będą powstawały odpady, które będą zagospodarowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady będą gromadzone selektywnie i niezwłocznie usuwane z terenu budowy – przekazywane do odzysku, a następnie unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.

Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych, bagiennych, torfowiskowych, wodnych, o płytkim zaleganiu wód oraz leśnych.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują uwarunkowania określone uchwałą Nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2575).  Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), zakazy i uwarunkowania obowiązujące na ww. obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują wyznaczone, mające znaczenie dla Wspólnoty i projektowane przekazane do Komisji Europejskiej obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Zamierzenie  zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczanym do regionu Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85) stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629, tj. Górny Kanał do Strugi Łysomickiej, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.  Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Inwestycja znajduje się również w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200017291649 – Dopł. z Siemonia, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Zadanie ma na celu poprawę stanu wód poprzez zebranie ścieków w szczelny system kanalizacyjny, a także odprowadzenie ich do oczyszczalni. Realizacja zamierzenia pozwoli na zachowanie stanu wód powierzchniowych oraz zabezpieczy wody podziemne przed degradacją powodowaną wyciekami z nieszczelnych szamb.

W rejonie planowanego zamierzenia nie występują obszary wybrzeży, górskie, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia występuje rzadka zabudowa zagrodowa, budynki jednorodzinne i gospodarcze. Dominuje obszar uprawniany rolniczo. Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 76 os. / km2 (wg danych GUS stan na dzień 31 XII 2015 r.)

Planowana inwestycja nie  będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność. Nie występuje również transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze

Planując zamierzenie Inwestor uznał, że rurociągi poprowadzone wzdłuż dróg będą wywierały najmniejszy wpływ na istniejącą infrastrukturę i środowisko.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z  realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną. Planowana inwestycja nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występować przekształcenia terenu wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wykonania inwestycji. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do minimum.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę usytuowanie oraz skalę zamierzenia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne. Oddziaływania na środowisko wystąpią głównie w fazie realizacji inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Na etapie budowy nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, inwestycja  nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami.

W związku z powyższym nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowej inwestycji.

Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter miejscowy, krótkotrwały, odwracalny i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska. Ponadto inwestycja nie wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, ponadnormatywnymi emisjami i występowaniem innych uciążliwości. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych tut. organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Informacje

Rejestr zmian