Stawki podatków i opłat na rok 2015

Uprzejmie informujemy, że w roku 2015 stawki w podatku od nieruchomości i  opłaty targowej nie ule­gną zmianie i będą wynosić:

1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł za 1 m2 po­wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działal­ności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł za 1 m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali­fikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł za 1 m2,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przed podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na pro­wadzenie odpłatnej statutowej działal­ności pożytku publicznego przez organi­zację pożytku publicznego – 5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od budowli 2 % ich wartości;

2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal­ności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wod­ne – 4,50 zł od 1 ha powierzchni ,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa­dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 15,00 zł.

4. Uchwałą Nr XLI/286/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2014 r. uchylono uchwałę w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie, w związku z czym opłata od posiadania psów nie będzie pobierana

Zwolnienia w podatku od nieruchomości i opłacie targowej rów­nież pozostają bez zmian.

5. Średnia cena skupu żyta została obniżona z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 51,00 zł za 1 dt. w związku z tym stawki podatku rolnego w 2015 r. będą wynosi­ły:
a) za 1 ha przeliczeniowy – 127,50 zł
b) za 1 ha fizyczny – 255,00 zł.

6. Stawki podatku od środków transporto­wych i zwolnienia w tym podatku zostały określone uchwałą Nr XXXI/214/2013  Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013 r., dostępną  tutaj

Informacje

Rejestr zmian