Termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

Zgodnie z komunikatem MKiDN z dnia 25 maja 2020 r. informujemy, że ogłaszamy nowy termin rekrutacji do PSM I stopnia w Górsku.

Wnioski o przyjęcie do SM I st. cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego w terminie do 20 czerwca 2020r. Wnioski można przesyłać drogą mailową na adres psmgorsk[at]o2[dot]pl lub pocztą.

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Pierwszy termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku odbędzie się 9 czerwca 2020 r.

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Podczas badania oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa,
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

Informacje

Rejestr zmian