Wykaz lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 posadowionym na dz. 192/1 w miejscowości Toporzysko stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz. U z 2020 r. poz.  65, 284, 471, 782
Wójt Gminy Zławieś Wielka
podaje do publicznej wiadomości
wykaz  lokalu  stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonego  do sprzedaży na rzecz najemcy

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomości

Księga
wieczysta

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie

Cena
nieruchomości

Toporzysko

Lokal użytkowy nr 6 o pow. 55,00 m
dz. 192/1  o pow. 0,4224 ha

TO1T/000
42758/4

Budynek mieszkalno- usługowy w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, w którym znajduje się 9 lokali niewyodrębnionych w tym 8 mieszkalnych i 1 lokal użytkowy sklep (nr 6) wraz z udziałem w części wspólnej wynoszącej 5500/46952

Brak m.p.z.p.,
Studium:
II. MU-s teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej średnio-intensywnej

79.200,00 zł

 

  1. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U z 2020 r. poz.  65, 284, 471, 782.
  2. Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości, przejętych przed 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tych nieruchomości. Warunkiem jest złożenie wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na adres Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka poprzez oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę i warunki nabycia podane w niniejszym wykazie. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje do nieruchomości o których mowa w art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Jeżeli wyżej wymienione osoby nie skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa
    w nabyciu, nieruchomość, zostanie sprzedana w przetargu.
  4. Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. od 02 lipca 2020 r. do 23 lipca 2020 r.

Informacje

Rejestr zmian