Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1771 2016-04-13 10:58:07 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Miejsce składania: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7,  87-134 Zławieś Wielka Podstawa prawna: Ustawa z… Szczegóły
1772 2016-04-13 10:53:23 Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 06 9511 0000 0025 0320 2000 0310 BS Toruń O/Zławieś Wielka W… Szczegóły
1773 2016-04-12 16:03:28 Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w roku 2016 Na podst. art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.… Szczegóły
1774 2016-04-12 16:02:06 Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Na podst. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U nr… Szczegóły
1775 2016-04-12 16:01:13 Zarządzenie nr 1/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 5 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Na podst. § 3 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Złejwsi Wielkiej wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2011… Szczegóły
1776 2016-04-12 15:36:08 Wykaz obowiązujących planów miejscowych Szczegóły
1777 2016-04-12 15:18:44 O decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji celu… Szczegóły
1778 2016-04-12 15:17:26 O planie miejscowym Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Plan miejscowy uchwalany jest przez radę gminy. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedzone jest jedna stosowną procedurą planistyczną, którą rozpoczyna podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia… Szczegóły
1779 2016-04-12 15:16:19 O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem normatywnym, określającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzone do obrotu prawnego ustawą z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym miało znikomy wpływ na… Szczegóły
1780 2016-04-12 15:15:10 O planowaniu przestrzennym Planowanie przestrzenne to władcze działanie organów gminy zmierzające do określenia przeznaczenia terenu. Aktem normatywnym określającym przeznaczenie terenu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady sporządzanie planów miejscowych jest czynnością… Szczegóły
1781 2016-04-12 15:07:19 Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
1782 2016-04-12 15:04:27 Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
1783 2016-04-12 15:01:48 Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 Szczegóły
1784 2016-04-12 14:55:51 Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
1785 2016-04-12 14:44:02 Protokół XVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 r. Szczegóły
« 1 2 3 116 117 118 119 120 121 122 »