Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostku drogowego na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej na działkach nr 155/3, 195, 227/2 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 11 października 2016 r.

BD.6733.25.2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. z art. 61 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm. ) stosownie do wniosku Powiatowego Zarządu Dróg, pełnomocnik Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz z dnia 04.10.2016 r. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostku drogowego na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej na działkach nr 155/3, 195, 227/2 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§ 1 i § 2 kpa).

Informacje

Rejestr zmian