Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na dz. 19/11 w miejscowości Górsk

    Zławieś Wielka, dnia 30 listopada 2017 r.

BD.6730.203.2017

 ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

W związku zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego do 35m2  na działce o nr ewid. 19/11 w miejscowości Górsk, gmina Zławieś Wielka na wniosek Pani Katarzyny Gumowskiej.

zawiadamiam

Zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian