Zawiadomienie RL.6220.6.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły (dz. nr 303 Toporzysko)

Zławieś Wielka, dnia 15 marca 2016 r.

RL.6220.6.1.2016

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm./ oraz art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze. zm./ zawiadamiam że w dniu 23 lutego 2016 r. na wniosek Spółki SOLBET Sp. z o. o. (…) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły w km 759+550 ÷ 759+850 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 303 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, gm. Zławieś Wielka.

 

Informacje

Rejestr zmian