Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.84.2020 z dnia 29.06.2020 r.

    Zławieś Wielka, dnia 29 czerwca 2020 r.

BD.6730.84.2020

 ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

W związku zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Pędzewo 2” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działki o nr ewid. 214/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gmina Zławieś Wielka na wniosek WestWind Polska Sp. z o.o.

zawiadamiam

Zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 256) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian