Zawiadomienie znak BD.6730.7.2021 z dnia 25.02.2021 r.

Zławieś Wielka, dnia 25  lutego 2021 r.

BD.6730.7.2021

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 203/32, położonej w miejscowości Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka na wniosek Państwa Władysława i Teresy Szejner reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Karolinę Oehlerking zawiadamia się niniejszym, iż zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian