Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce jego urodzenia. Jeżeli jednak rodzice dziecka nie mieszkają na terenie podległym właściwości urzędu miejsca urodzenia dziecka, zgłoszenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania obojga rodziców, lub jednego z nich.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności: ojciec, lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie matka, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala.

Wymagane dokumenty:
Podstawowym dokumentem uprawniającym kierownika USC do sporządzenia aktu urodzenia jest zaświadczenie lekarskie pod nazwą „Zgłoszenie urodzenia”. Dokument ten dostarcza zakład opieki zdrowotnej, w którym nastąpiło urodzenie.
Osoba zgłaszająca urodzenie składa wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka oraz przedkłada: swój dowód osobisty dowody osobiste rodziców dziecka odpis skrócony ich aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo nie zostało zawarte na terenie gminy Zławieś Wielka.

W przypadku gdy matka dziecka jest stanu wolnego, przedkłada się odpowiednio:   panna – odpis skrócony aktu urodzenia wdowa – odpis skrócony aktu zgonu męża rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
Wyżej wymienione odpisy przedkłada się wyłącznie w przypadku, gdy akt sporządzony został w innym urzędzie stanu cywilnego.

Rodzice dziecka niepozostający w związku małżeńskim, którzy chcą złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, winni zgłosić się w USC osobiście.
Bez procedury sądowej nie może być jednak uznane:    dziecko rodziców niepełnoletnich dziecko matki rozwiedzionej lub pozostającej w separacji, jeżeli do uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu lub separacji nie upłynęło co najmniej 300 dni.

Wybierając dla dziecko imię (imiona), należy pamiętać, że kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej, imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Imię (imiona) mogą być w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmienione na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego kierownikowi USC przez rodziców dziecka.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 15 Opłaty: trzy pierwsze odpisy skrócone aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po jego sporządzeniu wolne są od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy
Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późń. zm.) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Nr 9 poz. 59 z późń zm.) Ustawa z dnia 16 .11.2006 o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006 Nr 225 , poz. zm. 1635 z późń. zm.)

Informacje

Rejestr zmian